delete
การใช้งาน CAT-Intranet wifi

การใช้งาน CAT-Intranet wifi...

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน CAT-Intranet ซึ่งติดตั้งอยู่ทั่วไปของสำนักงาน CAT เมื่อติดต่อได้แล้วเราจะสามารถใช้เครือข่าย Intranet ของ กสท ได้เลย และไปใช้ได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย SSID ที่ชื่อ CAT-Intranet ก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนกันก่อน เปิด browser แล้วไปที่ Url …  wifi.cattelecom.com/ เลือก “ลงทะเบียน” (เมนูหน้าหลัก สำหรับการเข้าใช้งานปกติหลังผ่านการลงทะเบียนแล้ว) บันทึกข้อมูล … ในช่องที่กำหนด ให้ครบและถูกต้อง (ดูขั้นตอนละเอียดจาก  wifiregistration.pdf )   จบจากการลงทะเบียน ให้ login เข้าไปตรวจสอบข้อมูล … แนะนำว่าควรเปลี่ยน password...