delete
ขต.(ต) ประชุมแผนงานรองรับการขยายตัว วงจรข่ายเชื่อมโยง

ขต.(ต) ประชุมแผนงานรองรับการขยายตัว วงจร...

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณสุพจน์ สระบัว ชอ. ขต.(ต) ได้เป็นประธานในการประชุมย่อยของส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ (ผข.) และส่วนการตลาดฯ (ลข.) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ คุณอดิศร ขาวสังข์ ผส.ผข. ได้รายงานสรุปจำนวนอุปกรณ์ฯ ที่ต้องใช้ พร้อมคาดการณ์ว่าจะใช้ในอนาคต … พร้อมทั้งได้หารือเรื่องการจัดทำข้อมูลจุดติดตั้งและเส้นทางฯ โดยมีคุณพงศกร ชูแก้ว ตัวแทนจากส่วน ลข. ได้ให้ข้อมูลตัวเลขที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในบางพื้นที่ เช่น หาดใหญ่, ตรัง, นราธิวาส, ยะลาและเบตง ** หมายเหตุ ***...
delete
อบรม CAT Datacom

อบรม CAT Datacom

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตค. ๒๕๕๖ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล(สผ.) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล สำหรับพนักงานขายส่วนภูมิภาค” … ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมี คุณสุรพีร์ สมรูป ชอ.ขต.(ต) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และทักทายพนักงาน CAT Telecom ในส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา … ในส่วนของฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล ส่วนพัฒนาธุรกิจสื่อสารข้อมูล (สผ.) คุณพยัพ ลำภากร ชอ.สผ. เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ...