หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข.

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข.

… จากการประชุมร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน ในส่วนของ “ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ (ผข.)” เมื่อ 4 มีนาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ชอ.) สุพจน์ สระบัว เป็นประธาน สรุปใจความว่าได้แบ่งงานออกเป็น 6 งาน ดังนี้


  1. staff-prd1
  2. staff-prd2
  3. staff-prd3
  4. staff-prd4
  5. staff-prd5
  6. staff-prd6