delete
หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข.

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผข....

… จากการประชุมร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน ในส่วนของ “ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ (ผข.)” เมื่อ 4 มีนาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ชอ.) สุพจน์ สระบัว เป็นประธาน สรุปใจความว่าได้แบ่งงานออกเป็น 6 งาน...